Aankoop appartement: Aandachtspunten!

Heeft u een leuk appartement op het oog? Dan is het belangrijk dat u extra aandacht besteed aan een aantal zaken. De aankoop van een appartement verschilt op veel vlakken van de aankoop van een eengezinswoning. In dit artikel lichten we een aantal onderwerpen voor u uit.

Splitsing

Een appartementencomplex is gesplitst in appartementsrechten, de losse appartementsrechten kunnen verschillende eigenaren hebben. Hoe het pand is gesplitst staat nauwkeurig beschreven in de splitsingsakte. Als eigenaar van een appartement, bent u mede-eigenaar van het hele gebouw/pand.

Bij de splitsingsakte hoort een splitsingsreglement en een splitsingstekening. In het splitsingsreglement staat omschreven hoe groot uw aandeel zal worden in het gehele gebouw, de kosten die u als eigenaar dient te betalen, de regeling van het stemrecht en hoe groot de meerderheid dient te zijn bij verschillende besluiten. Daarnaast zijn er tevens zaken opgenomen als het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken.

Vereniging van eigenaars (VvE)

In de splitsingsakte is tevens de oprichting van een VvE geregeld. De VvE is de vertegenwoordiger van de gezamenlijke eigenaren en verantwoordelijk voor het gebouw als geheel. Indien u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de VvE.

De VvE regelt onder andere onderhoud aan de gemeenschappelijke onderdelen van het appartement en de gezamenlijke opstalverzekering. Daarnaast dient de VvE een reservefonds aan te leggen en in stand te houden voor groot onderhoud en renovaties. Hiervoor wordt een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Daarnaast wordt er jaarlijks een balans, jaarrekening en een begroting opgemaakt, middels deze stukken kunt u checken of de VvE ‘gezond’ is.

Huishoudelijk reglement

De VvE kan een huishoudelijk reglement opstellen, waarin de leefregels zijn opgesteld die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan afspraken over huisdieren, vloerafwerking (i.v.m. contactgeluid), zonwering, verbodsbepalingen e.d. De regels in het huishoudelijk reglement zijn bedoeld om het woonplezier van de bewoners te vergroten en de uitstraling van het complex in lijn te houden.

De regels opgenomen in het huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het splitsingsreglement.  

Algemene ledenvergadering

In de splitsingsakte is bepaald dat er minimaal één keer per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden dient te worden. Tijdens de vergadering worden onderwerpen behandeld als: 

-       Wijzigingen huishoudelijk reglement;
-      Verkiezing en (her)benoeming bestuur;
-      Vaststellen contributie komend jaar;
-      Bespreken en vaststellen jaarrekening en begroting.

Het is voor u als koper van belang om in het bezit te zijn van de juiste stukken, zodat u weet waar u (financieel) aan toe bent en niet voor verrassingen komt te staan als u het appartement heeft aangekocht. Daarnaast kunt u op basis van het MJOP en de jaarstukken controleren of de VvE ‘gezond’ is. 

U kunt de betreffende documenten opvragen bij de verkopend makelaar. Wij kunnen u, in de positie van aankoopmakelaar, ondersteunen bij het stellen van de juiste vragen over deze stukken, de beoordeling of de VvE gezond is en het verdere aankoopproces. Kunt u een second opinion gebruiken? Neem contact met ons op en we bespreken graag de wensen en mogelijkheden met u!