Veelgestelde vragen

Mijn account

Met een persoonlijk account blijf je op de hoogte van ons woningaanbod, kun je panden volgen en opslaan als favoriet!

  Het werkt als volgt:
 1. Schrijf je in met jouw emailadres en maak een wachtwoord aan.
 2. Personaliseer het zoekprofiel:
  • Particulier of bedrijfsmatig
  • Koopwoning of huurwoning
  • Locatie
  • Type woning
  • Uw budget
  • Bestaande bouw of nieuwbouw
  • Bouwperiode
 3. Inschrijven
 4. Activeer het account
 5. Vul jouw persoonlijke gegevens aan en maak uw profiel compleet

Maak gebruik van onze gratis zoekservice en wees als één van de eerste op de hoogte van binnenkomend aanbod! Daarnaast wordt niet al ons aanbod op Funda geplaatst.

 

Vul uw zoekprofiel zo compleet mogelijk in, zodat u uitsluitend aanbod ontvangt wat aan jouw wensen voldoet. Zorg er tevens voor dat uw contactgegevens compleet zijn, zoals uw telefoonnummer en email. Op deze manier kunnen wij u altijd bereiken indien nodig. 

Verhuur

Mocht er een beschikbare woning online gepresenteerd zijn, dan kunt u via de mail of telefonisch uw interesse doorgeven. Vervolgens ontvangt u van ons een mail met informatie over het object en twee formulieren, te weten: het inschrijf- en AVG formulier. U dient deze formulieren compleet in te vullen, zodat we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.

 

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient u minimaal 3x de kale maandhuur te verdienen. Het inkomen van uw partner mag voor 50% meegerekend worden. Vervolgens worden uit alle ingekomen inschrijvingen, de drie meest geschikte kandidaten benaderd voor een bezichtiging. Deze kandidaten passen het best in het profiel van de woning, denk bijvoorbeeld aan gezinssamenstelling of het houden van huisdieren. Het kan ook voorkomen dat er geen bezichtigen worden gehouden, maar dat een Open Huis de voorkeur heeft om de woning te tonen aan de geïnteresseerden. Mocht u hiervoor in aanmerking komen, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

 

De kandidaten die niet worden uitgenodigd plaatsen wij op de reservelijst. Na de bezichtigingen, met de eerst geselecteerde kandidaten, worden de financiële documenten van deze kandidaten opgevraagd. Dit is om te toetsen of de kandidaten voldoen aan de financiële eisen. Na het aanleveren van de gevraagde stukken, voeren wij een persoons- en kredietwaardigheidscheck uit.

 

Vervolgens wordt in overleg met verhuurder de best passende kandidaat gekozen, hierbij worden alle onderdelen meegewogen (gezinssamenstelling, financiële situatie, dienstverband, algehele indruk tijdens de bezichtiging, etc.). Voordat de selectie plaats vindt, verneemt u van ons de datum waarop deze plaats vindt. De drie kandidaten worden allen op de hoogte gebracht. Wanneer u afvalt tijdens de laatste selectie, dan wordt u hierover geïnformeerd en wordt ook de reden van afwijzing aangegeven.


Wanneer de drie geselecteerde kandidaten afzien van hun optie om de woning te huren, worden de kandidaten van de reservelijst benaderd. Hier zal vervolgens hetzelfde traject voor aanvangen. 

Zowel huurder als verhuurder zijn verantwoordelijk voor onderhoud aan de woning. Wat door wie dient te worden verholpen is (wettelijk) vastgelegd. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder, zie daarvoor het ABC Overzicht in uw huurdersportaal. Het grote onderhoud, vaak aan de buitenkant, is voor rekening van de verhuurder. Reparaties en onderhoud vinden vaak plaats in overleg. U heeft daarbij meldingsplicht met betrekking tot het onderhoud en de verhuurder heeft de plicht hier wat mee te doen.

Kleine werkzaamheden aan het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. Als voorwaarde voor uw onderhoudsplicht geldt dat het te herstellen onderdeel relatief eenvoudig te bereiken moet zijn (dus niet op een gevaarlijke plek) en dat de kosten voor reparatie gering te zijn. Alle overige werkzaamheden komen voor rekening van de verhuurder. Een uitzondering hierop zijn veranderingen en toevoegingen, die door huurder zelf zijn aangebracht. Dit geldt ook voor gebreken die eerder door de huurder zijn verholpen. In het ABC Overzicht, te vinden in de digitale contractmap, treft u een overzicht met een richtlijn wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud en uit te voeren reparaties. De huurder moet de verhuurder in de gelegenheid stellen (toegang verschaffen tot de woonruimte) om aan diens onderhoudsplicht te kunnen voldoen.

Meer informatie hierover vindt u in uw gebruikershandleiding, te vinden in de digitale contractmap. Via uw huurdersportaal kunt u een melding doen van een gebrek aan de woning, graag onderbouwt met foto’s. Ook kunt u uw beheerder DYVO Beheer bereiken via de contactgegevens zoals opgenomen in artikel 9 van de Huurovereenkomst.

Huurder heeft de verplichting om de woon- of verblijfsruimte te gebruiken conform hetgeen hierover is afgesproken in de huurovereenkomst. Hiervoor en over wat de mogelijke gevolgen zijn indien de woon- of verblijfsruimte voor andere doelen wordt gebruikt, verwijst verhuurder de huurder naar artikel 1 van de Huurovereenkomst en artikel 1 van de Algemene Bepalingen.

De huurprijs van sociale huurwoningen wordt berekend doormiddel van een puntentelling conform het woningwaarderingsstelsel. Een woning krijgt een bepaald aantal punten, deze punten worden beïnvloed door oppervlakte, energielabel, installaties, etc. Hoe meer punten een woning heeft hoe meer huur er gevraagd kan worden. Wilt u meer weten over het waarderingsstelsel, klik dan hier

Een overzicht van de onderwerpen, waaronder huurprijs, huurbescherming en onderhoud, waarvoor de huurder zich kan wenden tot de Huurcommissie of tot de kantonrechter kunt u vinden op de website van Rijksoverheid.nl.

De verhuurder mag gedurende de periode van de huurovereenkomst uitsluitend met toestemming van de huurder de woon- of verblijfsruimte betreden, tenzij:

 1. er sprake is van een dringende noodsituatie waarvoor direct ingrijpen noodzakelijk is;
 2. aan de woon- of verblijfsruimte dringende werkzaamheden als bedoeld in artikel 220, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, moeten worden uitgevoerd;
 3. de verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie als bedoeld in artikel 220, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee de huurder heeft ingestemd of waarvan de rechter heeft geoordeeld dat de verhuurder daartoe een redelijk voorstel heeft gedaan;
 4. de verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf;
 5. het betreden van de woon- of verblijfsruimte plaatsvindt ten behoeve van een bezichtiging voor verkoop of nieuwe verhuur als bedoeld in artikel 223 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Hiervoor verwijst verhuurder de huurder naar artikel 12 van de Algemene Bepalingen.

De wet goed verhuurderschap verplicht dat gemeenten een platform beschikbaar stellen voor huurders om meldingen door te geven, zodat de gemeente kan handhaven. Voor gemeente Den Haag kunt u naar de website Meldpunt Den Haag.

De wet goed verhuurderschap verplicht dat gemeenten een platform beschikbaar stellen voor huurders om meldingen door te geven, zodat de gemeente kan handhaven. Voor gemeente Rotterdam kunt u naar de website Meldpunt Rotterdam.

De wet goed verhuurderschap verplicht dat gemeenten een platform beschikbaar stellen voor huurders om meldingen door te geven, zodat de gemeente kan handhaven. Voor gemeente Vlaardingen kunt u naar de website Meldpunt Vlaardingen.

De wet goed verhuurderschap verplicht dat gemeenten een platform beschikbaar stellen voor huurders om meldingen door te geven, zodat de gemeente kan handhaven. Voor gemeente Westland is de meldpunt nog niet actief, vanaf 1 januari 2024 is dit verplicht.

Deze wet gaat er voor zorgen dat huurders van een woning in het middensegment, een eerlijke prijs betalen voor hun woning. De wet heeft 4 doelen:

 • Meer betaalbare woningen;
 •           Betere bescherming huurders;
 •           Verduurzaming stimuleren;
 • Investeren in (midden) huur.

Deze wet maakt gebruik van het woningwaarderingsstelsel. Zo wordt de grens van de huurprijsbescherming, het aantal punten conform het woningwaarderingsstelsel, verhoogt. Dit om de kwaliteit van de woning in het middensegment beter overeen te laten komen met de huurprijs. Ook zal het woningwaarderingsstelsel dwingend worden gemaakt en zullen de gemeenten daar toezicht op houden. Energie labels gaan in de puntentelling ook zwaarder meetellen. Label E, G en F krijgen punten aftrek en label A of hoger, krijgt extra punten. Meer weten over de wet betaalbare huur, klik hier.  

Raadpleeg hiervoor de site van de rijksoverheid.

De waarborgsom mag maximaal 2 maandhuren bedragen.

 

Voor het terugbetalen van de waarborgsom na beëindiging van de uurovereenkomst verwijzen wij u naar artikel 10 van de Huurovereenkomst en artikel 21 van de Algemene Bepalingen. Verhuurder voegt daar aan toe dat de waarborgsom binnen twee weken na het einde van de huurovereenkomst terugbetaald moet worden, tenzij sprake is van een betalingsachterstand en/of van opleverschade. De verhuurder mag de achterstand en/of de kosten van herstel dan op de waarborgsom in mindering brengen. Het restant moet hij binnen dertig dagen na het einde van de huurovereenkomst terugbetalen. Daarbij moet een kostenspecificatie verstrekt worden. 

Sinds 1 juli 2023 geldt er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Deze bestaat uit een aantal algemene regels. Deze regels gelden voor alle verhuurders en verhuurbemiddelaars. De wet gaat in op de volgende punten:

 • Het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie;
 •           Het voorkomen van een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten;
 •           De plicht om de huurovereenkomst op schrift te stellen;
 •           De plicht om de huurder over een aantal zaken te informeren (zoals de rechten en plichten van de huurder);
 •           Een verbod op het vragen van dubbele bemiddelingskosten;
 • Om arbeidsmigranten beter te beschermen zijn er voor hen extra regels waar verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u naar de website van Volkshuisvesting Nederland.

Ook is er een uitleg video in het Nederlands, Engels, Spaans, Pools, Roemeens en Bulgaars.

Een sociale huurwoning is een woning met een begrensde huur, de huur mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag conform het woningwaarderingsstelsel. Huurt u een sociale huurwoning? En bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs of de jaarlijkse huurverhoging? Of heeft u een verschil van mening met uw verhuurder over het onderhoud of de servicekosten? Lees hier meer of vraag de huurcommissie om advies. 

 

De verschillende soorten huurovereenkomsten met de betreffende huur- en huurprijs-bescherming, de mogelijkheden tot jaarlijkse huurverhoging en de wijze waarop de huurder de huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel kan berekenen, kunt u terugvinden op de website van Rijksoverheid.nl.

Een huurwoning in de vrije sector moet voldoen aan een aantal regels:

 • Het moet een zelfstandige woning zijn. Dit betekend dat het een eigen toegang heeft. Ook moet er een eigen keuken, toilet badruimte aanwezig zijn;
 •        Er geldt geen maximale huurprijs. De huurprijs van de woning is vrij;
 •        De huur kan elk jaar stijgen, maar niet onbeperkt. Er geldt een vastgestelde maximale jaarlijkse huurverhoging;
 • De huurder komt meestal niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Is het verschil tussen een sociale huurwoning en een woning in de vrije sector nog niet helemaal duidelijk kunt u hier meer informatie vinden. 

Bij gebreken is het als eerste heel belangrijk dat de beheerder of verhuurder op de hoogte gebracht wordt, zodat zij kunnen zorgdragen voor herstel van het gebrek. Bent u benieuwd of u wellicht recht op huurverlaging heeft of wie het gebrek moet herstellen, dan kunt u meer informatie vinden in het gebrekenboek

 

Huurder heeft de verplichting om zich te wenden tot de verhuurder bij gebreken aan de woon- of verblijfsruimte, tenzij er sprake is van kleine herstellingen die de huurder zelf dient te herstellen. Voor een overzicht van wat onder kleine herstellingen kan worden verstaan verwijzen wij u naar artikel 11 en 13 van de Algemene Bepalingen en naar het betreffende overzicht op de website van Rijksoverheid.nl.

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld schoonmaak, tuinonderhoud of een huismeester. De servicekosten zijn een schatting van de kosten afgeleid uit voorgaande jaren. Dit om de kosten hiervan te kunnen dekken.

 

U krijgt van uw verhuurder één keer per jaar een jaarafrekening (eindafrekening) voor de servicekosten. Hier wordt door de verhuurder/beheerder gekeken hoeveel kosten er daadwerkelijk zijn gemaakt en hoeveel er door de huurders als voorschot is betaald. Zijn de werkelijke kosten hoger dan wat u vooraf heeft betaald? Dan moet u bijbetalen. Zijn de werkelijke kosten lager? Dan krijgt u geld terug.

 

Wenst u meer informatie neem een kijkje in het beleidsboek servicekosten

Er zijn een aantal verschillende type huurcontracten mogelijk conform de modelovereenkomst van de ROZ:

 • Optie 1: contract voor onbepaalde tijd;
 • Optie 2: contract voor onbepaalde tijd met een minimum duur van 12 maanden; 
 • Optie 3: contract voor bepaalde tijd, maximaal twee jaar (zelfstandig)/ vijf jaar (onzelfstandig) of korter; 
 • Optie 4: bepaalde tijd langer dan twee jaar (zelfstandig)/ vijf jaar (onzelfstandig). 

Kies je voor optie 1, 2 of 4 dan komt aan huurder huurbescherming toe vanaf de aanvangsdatum van de huurovereenkomst. Ga je voor optie 2, geniet de huurder gedurende de bepaalde tijd geen huurbescherming. Indien de overeenkomst na de bepaalde tijd wordt verlengd naar een onbepaalde tijd contract, komt de huurder wél huurbescherming toe.

Wil je meer advies over welk type huurcontract nu verstandig is? Neem vrijblijvend contact met ons op, we adviseren je graag!